Husorden for A/B LEIF

Bergthorasgade 38-42, Leifsgade 13-15, Halfdansgade 39-43

 
En andelsboligforening er et miniature-samfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange ting, og det er derfor naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til et godt klima blandt beboerne. Reglerne i denne husorden er fastsat både for at beskytte beboerne og ejendommen.
 
Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle kender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Husordenen er samtidig et led i bestræbelsen på at skabe ro og orden for beboerne og holde ejendommen og friarealerne i pæn stand og dermed boligafgiften lavest mulig.
 
 
Affald: Køkkenaffald og lignende henkastes i containerne i gården. Storskrald kan anbringes i aflukket i gården ud for “den store port” i Bergthorasgade.
Byggeaffald skal afleveres på genbrugsstationen.
 
Brandbare væsker: Disse skal altid opbevares efter gældende brandvedtægter og må aldrig henstilles på køkken- og hovedtrapper samt på loft eller kælderrum.
 
Cykler, barnevogne, legevogne og lignende må ikke henstilles på ejendommens trapper, opgange eller porte. Der henvises til stativerne i Halfdansgade og Bergthorasgade samt cykelkældrene i gården.
 
Fodring af fugle og katte samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt.
 
Fyrværkeri må ikke antændes noget sted på ejendommen og heller ikke på tagterrasserne.
 
Gårdanlægget & tagterrasserne må benyttes af alle ejendommens beboere samt disses gæster.
 
Graffiti: Det er forbudt at tegne og male på ejendommens træ - og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens inventar. Overtrædelse medfører erstatningspligt for gerningsmanden. Skader anmeldes på ejendomskontoret.
 
Husdyr: Det er tilladt at holde husdyr, dog kun 1 hund pr. lejemål efter ansøgning hos bestyrelsen. Husdyret må ikke færdes i gården og må ikke genere andre med hverken støj eller lugt. Hvis husdyret er til gene for naboer eller andre beboere, medfører dette automatisk advarsler jf. gældende regler.  
 
Hoved-, køkkentrapper og porte må ikke benyttes til opbevaring og henstilling af affald og div. ting og
sager. Såfremt dette finder sted, vil det blive fjernet af
ejendommens personale og beboeren vil blive pålagt en straffeafgift på 200 kr. herfor. Ved gentagne tilfælde hæves afgiften dog til 500 kr. Døre og porte skal holdes aflåst således, at kun beboere har adgang. For at begrænse indbrud og tyveri mest muligt henstilles det til beboerne ikke at lukke folk ind i opgangene uden at have sikret sig, at disse har et lovligt ærinde. I regn, sne, frost og stormvejr skal alle vinduer i lofts - kælder- og trapperum holdes lukket.
 
Lofts & kælderrum: Du vil kunne få anvist et loft eller kælderrum til opmagasinering.
 
Motorcykler, knallerter, cykler og barnevogne må ikke henstilles i gården.
 
Musik, TV, radio og anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for andre. Ved afholdelse af fest bør beboeren advisere de øvrige beboere i god tid.
 
Opvarmning: Af hensyn til ejendommens sundhed henstilles beboeren til at holde en rumtemperatur på min. 16 grader C. I vinterhalvåret må ventilerne aldrig være lukket helt til.
 
Støj: Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke ved støj, eller på
nogen anden måde, er til gene for ejendommen eller
dens beboere. Brug af vaskemaskiner, boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 20.00 og 07.00.
 
Tagterrasserne: Iflg. brandvedtægterne er det strengt forbudt at benytte grill på tagterrasserne. Der henvises til grillen i gården
 
Tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt på alle indendørs fælles arealer, dvs. opgange, lofter og kældre.
 
Udluftning må ikke foretages til trappeopgangene. Beboeren bør daglig lufte grundigt ud, så fugtskader i lejligheden undgås.
 
Overtrædelse: Gentagne overtrædelser af husordenen kan medføre eksklusion af foreningen. For lejere ophævelse af lejemål.
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 16. april 2008

Dokumenter

Filtype

Download

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen nedenfor til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Man kan kun blive skrevet op på ventelisten hvis man får en af vores andelshavere her i A/B LEIF til at skrive en op.

Henvendelser vedr. opskrivning vil ikke blive besvaret.

Felter med * skal udfyldes.

Peter Lyth
1. suppleant

Natalie Weischer Godske
2. suppleant

Hanne Sahin
Formand

Inge Petersen
Næstformand

Claus Vogel
Bestyrelsesmedlem

Allan Marchussen
Bestyrelsesmedlem

Pernille Thykier
Bestyrelsesmedlem